Attīstība

Atbilstoši Reģionālās attīstības likumā 16.pantā noteiktajām funkcijām, ZPR nodrošina reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, uzraudzību, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību.

Zemgales plānošanas reģiona Attīstības nodaļas galvenie uzdevumi attīstības plānošanas nodrošināšanai:

 • noteikt Zemgales plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības galvenos pamatprincipus, mērķus un prioritātes;
 • nodrošināt Zemgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, ieviešanu un uzraudzību;
 • nodrošināt plānošanas reģiona attīstības koordināciju atbilstoši attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem galvenajiem pamatprincipiem, mērķiem un prioritātēm;
 • izvērtēt un sniegt atzinumus par reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un atbilstību hierarhiski augstākiem attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī attīstības plānošanas dokumentu sistēmu regulējošiem normatīvajiem aktiem un Zemgales reģiona plānošanas dokumentu izstrādes vienotajai metodikai;
 • sadarbībā ar vietējām pašvaldībām un valsts iestādēm izstrādā plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentus, nodrošināt to savstarpējo saskaņotību un atbilstību Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un Nacionālajam attīstības plānam, kā arī šo plānošanas dokumentu ieviešanu;
 • sagatavo atzinumus par nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstību plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem;
 • nodrošināt plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu uzraudzības sistēmas izveidi un ieviešanu;
 • uzturēt attīstības plānošanas dokumentu datu bāzi;
 • nodrošināt informatīvo pasākumu rīkošanu pašvaldībām telpiskās plānošanas un projektu izstrādes jomā;
 • veikt tematisko pētījumu izstrādi telpiskās plānošanas jomā;
 • veikt sadarbības tīkla veidošanu starp reģiona pašvaldību plānošanas un attīstības speciālistiem;
 • piedalīties kopējo starptautisku un reģionālu Zemgales projektu iniciēšanā, apzināšanā, tālāk virzībā;
 • nodrošināt Zemgales ģeoportāla darbību un attīstību, informācijas aktualizāciju.

 

2015.gada 18.augustā tika apstiprināta Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programma 2015-2020 un Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015-2030, līdz ar to noslēdzās vairāk nekā gadu ilgušais izstrādes process ar sabiedrības iesaisti. Abi dokumenti tika izstrādāti Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projektā „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”.

Izstrādes laikā projekta ekspertiem tika organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz Norvēģiju, tajā skaitā, lai paaugstinātu kapacitāti teritoriju attīstības plānošanas un īstenošanas jautājumos, kā arī Latviju apmeklēja trīs eksperti no Oplannes reģionālās pašvaldības Norvēģijā. Viens no Norvēģijas projekta partneru pārstāvju pieredzes apmaiņas brauciena mērķiem uz Latviju bija iepazīties ar plānošanas reģiona, Jelgavas un Iecavas novada pieredzi attīstības stratēģiju un programmu ieviešanā. Tāpat tika plānots nodrošināt ekspertīzi par Latvijas plānošanas reģionu izstrādātajām attīstības stratēģijām, tostarp specializācijām un attīstības programmām. Tikšanās laikā katrs no pārstāvētajiem plānošanas reģioniem iepazīstināja ar pašreizējo attīstības plānošanas dokumentu, kuri tiek izstrādāti šajā projekta, izstrādes gaitu.

Projekta ieviešanas laikā notikušas sešas tematiskās darba grupas ar mērķi definēt plānotās rīcības katras nozares attīstībai: plānotāju, enerģētikas, vides, uzņēmējdarbības, tūrisma un divas vides darba grupas. Tāpat notikuši pieci Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sabiedrības iesaistes semināri un viens publiskās apspriešanas seminārs, kā arī pieci Attīstības programmas sabiedrības iesaistes semināri un viens publiskās apspriešanas seminārs un viens Zemgales plānošanas dokumentu ieviešanas reģionālais seminārs.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums plānošanas reģiona vai vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai, savukārt Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts plānošanas reģiona vai vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

Attīstības programmas stratēģiskajā daļā ir definētas sešas vidējā termiņa attīstības prioritātes, noteikti rīcības virzieni attīstības prioritāšu sasniegšanai un sasniedzamie rezultāti. Īstenojot attīstības prioritātes, jāņem vērā divas horizontālās prioritātes.

Vidēja termiņa attīstības prioritātes:

 • P1: Uzņēmējdarbībai pievilcīga vide - bāze inovācijām ilgtermiņā
 • P2: Elastīga izglītība mūža garumā
 • P3: Efektīva un kvalitatīva transporta sistēma un infrastruktūra reģiona ārējai un iekšējai sasniedzamībai
 • P4: Vides un dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana un attīstība
 • P5: Efektīva pakalpojumu sistēma
 • P6: Zemgales reģiona kultūrvide un identitāte

Horizontālie principi - jomas, kas caurvij visas prioritātes:

 • HP1: Apdzīvotības saglabāšana - kopienas un dzīves telpas ilgtspēja
 • HP2: Vieda pārvaldība

Attīstības programmas rīcības plāns ir stratēģiskajā daļā izvirzīto vidēja termiņa stratēģisko uzstādījumu sasniegšanas instruments, kurā noteikti rīcības virzieni, rīcības un aktivitātes. Aktivitāšu īstenošanai paredzēts piesaistīt pašvaldību, valsts, Eiropas Savienības un citus finanšu resursus. Tās īsteno ZPR sadarbībā ar citām reģiona attīstībā ieinteresētajām pusēm, ņemot vērā resursu pieejamību. Par Attīstības programmas īstenošanu ir atbildīga ZPR administrācija, iesaistot Zemgales pašvaldības un citas institūcijas. Lai nodrošinātu koordinētu rīcību, resursu un vajadzību savstarpēju sasaisti, ZPR administrācija izmanto Attīstības programmu ikgadējā budžeta sastādīšanā.

Attīstības programmas īstenošanas novērtēšanai ir izvēlēti uzraudzības rādītāji vidēja termiņa prioritāšu un rīcības plāna līmenī.  Uzraudzības pārskats par Attīstības programmas un gan Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanu tiks sagatavots ik pēc diviem gadiem: 2017., 2019. un 2021.gadā. Pārskatā tiks iekļauta informācija par veiktajām darbībām, noteikto rezultatīvo rādītāju izmaiņām un sasniegtajiem rezultātiem, Rīcības plāna īstenošanu, kā arī secinājumus un ieteikumus turpmākām rīcībām.

Attīstības programmā noteikto kvalitatīvo rādītāju sasniegšanas novērtējums tiks veikts 2021. gadā pēc programmas ieviešanas, apkopojot informāciju par katra rādītāja ieviešanas rezultātiem. Ikgadējos pārskata dokumentos 2017. un 2019. gadā tiks novērtēts kvalitātes rādītāju ieviešanas progress.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā definēta ekonomikas specializācija, divas horizontālās prioritātes, kā arī Zemgales plānošanas reģiona attīstības vīzija: Zemgale 2030.gadā - konkurētspējīgs, zaļš reģions Latvijas centrā ar kvalitatīvu un pieejamu dzīves vidi.

Par stratēģisko mērķi noteikts “Apdzīvotas Zemgales pilsētas un lauki”, kuru balsta trīs virzītājspēki:

 • cilvēks: izglītots, radošs un uzņēmīgs;
 • ekonomika: konkurētspējīga un inovatīva;
 • dzīves vide: ilgtspējīga, kvalitatīva un iekļaujoša pilsētās un laukos.

Kā ilgtermiņa attīstības prioritātes noteiktas:

 • Zemgale: reģions ar attīstītu bioekonomiku, lauksaimniecību un uz vietējiem resursiem balstītu pārtikas rūpniecību un amatniecību. Zemgale – intensīvās lauksaimniecības un ekosaimniekošanas „sadzīvošanas” modelis;
 • Zemgales nacionālas un reģionālas nozīmes pilsētas: reģiona rūpniecības un pakalpojumu centri, kas dod attīstības starojumu lauku teritorijām;
 • apdzīvoti Zemgales lauku apvidi, kur attīstās mazā uzņēmējdarbība un ir saglabāta tradicionālā dzīves vide;
 • Zemgale: izglītības, zinātnes un inovāciju reģions ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti kā intelektuālo potenciālu Latvijas un Zemgales, īpaši lauku, attīstībai un spēcīgām profesionālās izglītības iestādēm.

Plānošanas reģiona ekonomikas profils aptver četrus galvenos specializācijas virzienus:

 • bioekonomika, lauksaimniecība un tās produktu pārstrāde;
 • dabas resursu (mežu un derīgo izrakteņu) apsaimniekošana;
 • apstrādes rūpniecība kā pilsētu specializācija;
 • tūrisms un amatniecība kā reģiona identitātes zīmols.

ZPR nodrošina Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas īstenošanas uzraudzību, regulāri novērtējot īstenošanas rezultātus. Reizi divos gados tiks sagatavots uzraudzības pārskats par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas īstenošanu, iekļaujot informāciju par veiktajām darbībām, rezultatīvo rādītāju izmaiņām un sasniegtajiem rezultātiem, Attīstības programmas rīcības plāna īstenošanu, kā arī secinājumus un ieteikumus turpmākām rīcībām. Balstoties uz Attīstības programmas un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanas progresu un sasniegtajiem rezultātiem, tiks veikts situācijas novērtējums, kā rezultāti būs pamats Zemgales attīstības plānošanai nākamajam periodam.