Projekti

ZPR sadarbībā ar pašvaldībām koordinē reģionālās attīstības atbalsta pasākumu, tostarp projektu, izstrādi, īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu. Mērķa sasniegšanai iestāde izmanto dažādus finanšu instrumentus: ES struktūrfondu, Eiropas teritoriālās sadarbības programmas, Eiropas Kopienas iniciatīvas un valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumu. Reģionālo projektu izstrādē ZPR ievēro sekojošus principus: tēmas aktualitāti un nepieciešamību, reģionālo ietekmi un teritorijas pārklājumu, projekta mērogu, ieinteresēto pušu iesaisti, pēctecības jeb papildinātības principu, projekta atbilstību finansētāja prasībām, ilgtspēju.

Zemgales pašvaldības un to iestādes vislielāko aktivitāti allaž izrādījušas Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstīto projektu izstrādē un ieviešanā. Aizvadītajā plānošanas periodā no 2007. līdz 2013. gadam Plānošanas reģions piedalījies neskaitāmos projektos tūrisma, uzņēmējdarbības, enerģētikas, izglītības un citās tautsaimniecībā nepieciešamās jomās, turklāt, Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā atzīts par aktīvāko partneri.